Algemeen

 

 1. Breinbrouwerij bvba is een vennootschap beheerst door Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Toekomststraat 11 9040 Sint-Amandsberg (Gent). 
 2. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contracten, offertes en facturen die worden afgesloten, behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding en met uitsluiting van de voorwaarden van de klant. De algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de contracten en er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken.
 3. Alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Gent.
 4. Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht.
 5. Alle offertes zijn steeds vrijblijvend. Een bestelling moet uitdrukkelijk en schriftelijk door ons aanvaard zijn vooraleer ons te kunnen verbinden.
 6. Alle aanbiedingen vervallen indien ze niet binnen 30 dagen uitdrukkelijk en schriftelijk door de klant aanvaard zijn.
 7. Alle meegedeelde leverings- en uitvoeringstermijnen zijn uitgedrukt in werkdagen.
 8. De uitvoeringstermijn wordt geschorst door onvoorziene omstandigheden buiten onze wil zonder dat hiervoor een vergoeding verschuldigd is. Wanneer de uitvoeringstermijn wordt geschorst of onderbroken door de klant, is de klant een vergoeding verschuldigd voor reeds geleverde werken en/of diensten. In onderling overleg met de klant, wordt in dat geval bepaald of en wanneer de werken opnieuw aangevat kunnen worden, zonder wat wij daarvoor enige vergoeding wegens vertraging verschuldigd zijn. 
 9. Wanneer de lopende overeenkomst verbroken wordt door de klant, zal deze een vergoeding verschuldigd zijn die gelijk is aan de reeds uitgevoerde prestaties en de eventueel reeds aangekochte materialen met een schadevergoeding van 20 %. In ieder geval is een minimum vergoeding verschuldigd van 10 % van de overeengekomen prijs van de totale opdracht (exclusief BTW).
 10. Indien de klant een bevestigde offerte annuleert binnen een periode van 30 dagen voor oplevering van overeengekomen werken en/of diensten worden forfaitaire vergoedingen aangerekend. Bij teambuildingsactiviteiten met het vast aanbod van mobiele (escape) games wordt de grootte van de vergoeding gelijkgesteld met de opstartkost voor de geboekte games. Bij alle andere activiteiten, diensten en werken van Breinbrouwerij bvba wordt de grootte van de vergoeding gelijkgesteld met het totaal van aangekochte materialen vermeerderd met een forfaitaire onkostentotaal van 3000 euro. Op de totale vergoeding is 21% btw verschuldigd.
 11. In geval van verkoopsovereenkomst moet de klant op het ogenblik van materiële levering de goederen onderzoeken wat betreft conformiteit en eventuele zichtbare gebreken. Gebrek aan protest of voorbehoud bij ter post aangetekende brief binnen acht dagen brengt aanvaarding met zich mee.
 12. In geval van aanneming zal er slechts één oplevering gebeuren die leidt tot de definitieve aanvaarding van de diensten, werken. Ingebruikname en/of aanvaarding van de slotfactuur staat gelijk met definitieve aanvaarding. Gebrek aan protest of voorbehoud bij ter post aangetekende brief binnen acht dagen brengt aanvaarding met zich mee.
 13. In geval van verkoop gaat het risico onmiddellijk bij het sluiten van de overeenkomst over op de klant. In geval van aanneming gaat het risico over bij levering. In alle gevallen behoudt Breinbrouwerij bvba zich de eigendom van goederen voor tot volledige betaling van de prijs.
 14. Wanneer de klant een factuur voor een dienst of werken van Breinbrouwerij bvba niet tijdig betaald heeft, behouden wij ons het recht voor de uitvoering van de nog uit te voeren werken te onderbreken, tot de factuur wordt betaald, zonder dat hiervoor enige vergoeding kan verschuldigd zijn. Wij bepalen alsdan zelf wanneer de werken opnieuw kunnen worden aangevat zonder dat hiervoor enige vergoeding wegens vertraging verschuldigd is. 

 

Voorschotten

 1. Bij uitvoering van werken en levering van diensten rekent Breinbrouwerij bvba steeds een voorschot aan dat overeenkomstig de aard en omvang van werken of diensten tussen 20% en 35% van de totaalfactuur (btw excl.) bedraagt. 
 2. Voorschotfacturen worden gedateerd op moment van schriftelijke aanvaarding van offerte opgemaakt door Breinbrouwerij bvba. 
 3. Alle voorschotfacturen zijn betaalbaar binnen de 14 kalenderdagen na factuurdatum door storting of overschrijving op vermelde rekeningnummers.
 4. Bij verstrijken van betalingstermijn van voorschotfacturen, worden de werken of levering van diensten opgeschort tot de betaling correct ontvangen wordt. 
Facturen

 

 1. Tenzij expliciet anders vermeld, zijn onze facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling betaalbaar binnen de 14 kalenderdagen na factuurdatum. Alle facturen zijn steeds betaalbaar door storting of overschrijving op vermelde bankrekening van Breinbrouwerij bvba.
 2. Al onze facturen worden geacht aanvaard te zijn wanneer zij niet binnen 8 kalenderdagen na verzending bij ter post aangetekende brief worden betwist.
 3. bij het verstrijken van de betalingstermijn is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding van 10% op de factuurbedragen verschuldigd, met een minimum van 50 euro alsook een verwijlintrest van 1% per maand. 
 4. Bij de betaling van een factuur, zelfs bij een deelbetaling, mag steeds geacht worden de werken aanvaard en goedgekeurd te zijn door de klant voor wat betreft de prijs alsook voor wat betreft de kwaliteit tenzij de klant protest heeft aangetekend tegen de factuur binnen de hierboven vermelde termijn. 
 5. Bij niet-tijdige betaling van een factuur zullen alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar worden.


Privacy en vertrouwelijke informatie

 1. Bij alle werken en diensten van Breinbrouwerij bvba hanteren we de hoogste standaarden van discretie met betrekking tot de opdracht, de informatie nodig voor het uitvoeren van de opdracht, alsook alle organisatiegevoelige informatie die ons door de klant ter beschikking wordt gesteld.Bij elke opdracht, met uitzondering van reguliere teambuildingsactiviteiten met ons vast aanbod van mobiele (escape) games, gaan we uit van een non-disclosure overeenkomst met de klant. 
 2. Tenzij expliciet schriftelijk gevraagd door de klant, behouden we ons het recht om foto’s en video’s van geleverde prestaties te gebruiken voor promotionele doeleinden van onze diensten en werken.